A.B.D’ DEN O.B.D.’YA DOĞRU GİDİŞ


(Anayurt Gazetesi; 23. 03. 2017)
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN
Soru- 1- A.B.D. Amerika Birleşik Devletleri kısaltılmış olarak ifade edilmektedir. O.B.D. ile ne kastedilmektedir. O.B.D. başlığı ile ifade edilmek istenen nedir?
Cevap 1- O.B.D. baş harfleri ile kısaltılmış olan kavram Orta Doğu Birleşik Devletleridir. Böyle bir kavram resmen daha ortaya konulmamıştır. Ama eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin resmi bir ziyaret için İstanbul’a geldiği bir aşamada, Türk gazetecilerinin soruları üzerine, hayattaki tek emelinin bir gün kurulacak olan Orta Doğu Birleşik Devletleri çatısı altında Türklerin, Arapların ve Kürtlerin ortak bir devlet çatısı altında yaşamaları olarak açıklamıştır. Kürt asıllı bir siyasetçinin

ABD desteği ile Irak gibi bir Arap devletinin cumhurbaşkanlığına seçilmesi normal olmayan bir durum olarak ortaya çıkınca, gazetecilerin bu doğrultudaki sorularını Talabani, Orta Doğu Birleşik Devletleri projesi ile karşılamaya çalışırken, konuyu bir devlet adamı olarak Türk kamuoyunun tartışmasına da açmıştır. Talabani’nin Orta Doğu Birleşik Devletleri hedefini ortaya koyması ile birlikte bu doğrultuda çeşitli gelişmeler ve olaylar birbirini izleyerek siyasal gündemi belirlemiştir. Bazı Türk bilim adamları ve siyasetçileri de Orta Doğu’nun geleceğini tartışırken, zaman zaman Orta Doğu Birleşik Devletleri tanımlamasını kullanmaktan çekinmemişlerdir. Celal Bayar’da bir ara küçük Amerika olacağız diyerek böyle bir projeyi öne çıkarmıştı.
Soru 2- Devletler hukuku, Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, jeopolitik ve strateji bilimleri açısından Orta Doğu Birleşik Devletleri tanımlaması ne anlama gelmektedir?
Cevap 2- Bu siyasal kavram Orta Doğu bölgesini kapsadığı için, dünyanın merkezi coğrafyasının yeniden yapılandırılmasını gündeme getirmektedir. Bir anlamda bugünkü Orta Doğu düzeninin ortadan kaldırılacağı ve eskisinden çok farklı yeni bir bölgesel düzen oluşturulmaya çalışıldığını çok açık bir biçimde ifade etmektedir. Buna göre; Birinci Dünya Savaşı sonrasında batılı emperyalistler tarafından çizilmiş olan sınırlar birçok yönden devre dışı bırakılmaya çalışılmakta ve eski sınırlar yerine yenileri çizilerek batının yeni egemen güçlerinin çıkarları doğrultusunda yepyeni bir merkezi alan yapılanması ortaya çıkarılmak istenmektedir. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ABD emperyalizmi bölgeye gelerek, demokrasi getiriyormuş bahanesi ile alt kimlikleri birbirine karşı kışkırtarak ve bütün Orta doğu devletlerini hem etnik çatışmalara hem de mezhepler çekişmesi üzerinden geride kalması gereken din savaşlarına doğru sürüklemeye çalışmıştır. Böylece, eski Osmanlı İmparatorluğu arazisi üzerinden yirminci yüzyılın başlarında oluşturulmuş olan devlet yapılanmaları ortadan kaldırılmak istenmiştir.
Devletler hukuku ayaklar altına alınırken, siyaset biliminin bilinen teorileri alt üst edilerek emperyalizmin çıkarları doğrultusunda yepyeni bir Orta Doğu yaratılma hedefine öncelik verilmiştir. Bu nedenle dünya ülkeleri arasındaki uluslararası ilişkiler bozulmuş, jeopolitik biliminin getirmiş olduğu gerçekler göz ardı edilerek bir an önce batı emperyalizminin ve İsrail Siyonizm’inin istediği bir yeni Orta Doğu yapılanması, A.B.D benzeri bir Orta Doğu Birleşik Devletleri kurulmasını sağlayacak doğrultuda dışarıdan zorlanırken, bütün merkezi alan tam anlamıyla bir terör ve savaş coğrafyası haline getirilmiştir. Gizli emperyal planlar doğrultusunda batılı devletler yeni stratejiler geliştirirken üçüncü dünya savaşını başlatacak düzeyde tehlikeli gelişmeleri bölge ülkelerine dayatmışlardır. Küreselleşme döneminin çeyrek yüzyılı Orta Doğu bölgesinde yıkım operasyonları ile geçmiştir.
Soru 3-Orta Doğu Birleşik Devletleri projesinin, ABD, İngiltere ve İsrail’in merkezi coğrafya planları ile ne gibi bağlantıları bulunmaktadır?
Cevap 3-Her üç emperyal devletin merkezi alan ile ilgili geleceğe dönük projelerinin tamamı eski Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinde bir bölgesel federasyonu kendi çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bölgeye Birinci Dünya savaşı galibiyeti sonrasında gelen İngiltere İstanbul’u işgal ettikten sonra Konstantinapolis merkezli bir Yakın Doğu Konfederasyonu kurmaya yönelmiştir. Bu plana göre Balkan, Kafkas, Anadolu ve Orta Doğu bölgelerinde oluşturulacak dört adet federasyon daha sonra Payitaht olan İstanbul’a bağlanarak, Yakın Doğu Konfederasyonu adı altında örgütlenecek bir merkezi büyük devlet Britanya İmparatorluğunun dünya devleti olarak geliştirilen Commonwealth yapılanması içerisinde, İngilizlerin yönetiminde bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri gibi 40-50 eyaletten oluşacak bir merkezi federasyon oluşturulacaktı. Ne var ki, Sovyetler Birliğinin Amerikan sermayesi ile kurulmasından sonra İngiliz planı gerçekleşememiştir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri bölgeye gelerek NATO ile merkezi alan egemenliğini kurmuş ve bunun sonucunda da İsrail bir Yahudi devleti olarak iki bin yıl sonra üçüncü kez kurulabilmiştir. ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bölgeye gelirken, geleceğe yönelik Büyük Orta Doğu projesine; Türkiye’de Orta Doğu Teknik Üniversitesini, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü ve Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsü gibi kamu kurumlarını kurdurarak eski Osmanlı devletinin merkezi topraklarında kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyetini Orta Doğu’ya doğru yönlendirmiştir. ABD, merkezi alanda OBD adı ile anılacak bir Orta Doğu Birleşik Devletleri yapılanmasını Büyük Orta Doğu Projesi ile devreye sokmuş ve bölgenin siyasal yapılanmasını Türkiye üzerinden NATO desteği ile O.B.D. sürecini başlatmıştır. ABD açısından konuya bakılırsa, ikinci dünya savaşı sonrasında merkezi alanda İngiliz planı olan Yakın Doğu Konfederasyonu devre dışı bırakılmak istenmiş ve bunun yerine Büyük Orta Doğu Projesi adım adım uygulamaya geçirilmiştir.
ABD’nin sırtından kurulan İsrail devleti ise, milattan önce gelen dinsel yapılanmaya uygun olarak bütün dünyayı merkezi alana bağlayacak bir Siyonist plana, hem Yahudi dünyasını hem de Yahudiler ile ortak ilişkilere girerek Armegeddon senaryolarına teslim olmuş Evanjelik Hristiyanları kullanmaya çalışmıştır. Merkezi alandaki Yahudiler ile Evanjelikler bu doğrultuda Osmanlı hinterlandında etkinliklerini artırırken, Siyonist plana angajeolan bazı Müslüman topluluklar da onlar ile işbirliğine kalkışarak ve daha etkin bir biçimde örgütlenerek öne çıkmışlardır. Yeni Osmanlı planlarını ABD gibi İsrail de destekleyerek, Vatikan’ın önderliğindeki bir Hristiyan yapılanmanın merkezi coğrafyada yaygınlık kazanmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Küçük İsrail’in bütün Osmanlı hinterlandını hegemonya altına alabilmesi mümkün olmadığı için, Osmanlı sonrasında bölgede oluşturulmuş olan devletlerin parçalanması gündeme getirilmiş ve böylece terör ya da savaş senaryoları doğrultusunda paramparça olacak bir Orta Doğu düzenine doğru gidiş hızlandırılmıştır. Küçük İsrail’in Büyük İsrail’e dönüşmesi için terör ve çatışma senaryoları üzerinden bir Armegeddon savaşı ile bütün bölge devletlerini yok etmek ve en az on yıl sürecek bir dünya savaşı sonrasında küçük küçük eyalet devletleri oluşturarak tıpkı Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi 40-50 eyaletten oluşacak Orta Doğu Birleşik Devletlerinin yolu açılmak istenmiştir.
Batı dünyasının neresinden bakılırsa bakılsın, İngiltere’nin Orta Doğu dediği, İsrail’in Orta Dünya adını verdiği, bölge devletlerinin ise merkezi devletler alanı olarak adlandırdığı Türkiye’nin tam ortasında yer aldığı orta alanda, dinler, mezhepler, etnik gruplar, devletler ve emperyal projeler çarpışırken Osmanlı Hinterlandında yer alan bütün devletler başta Türkiye Cumhuriyeti dahil olmak üzere hepsi yok olma senaryoları ile karşı karşıyadır.
Soru 4- Bölgede yaşanan gelişmeleri ABD öncülüğünde bir OBD yapılanması yani Orta Doğu Birleşik Devletlerinin kuruluşu ile ilgili olarak görebilir miyiz?
Cevap 4-Son zamanlarda Türkiye ile ABD’nin karşı karşıya gelmesinin arkasında yatan gerçek, ABD, İngiltere ve İsrail üçlüsünün merkezi alanda var olan devletlerin parçalanarak etnik ve dinsel alt kimlikler üzerinden daha küçük devletçikler olarak eylemleşmeyi dolaylı yollardan desteklemektedirler. Irak iç savaş ile üçe bölündü, Suriye bir iç savaş sonrasında alt kimliklerden oluşacak beş eyalete dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Libya fiilen üçe bölünmüştür. Şimdi sıranın bölgenin diğer devletlerine geldiği görülmektedir. Yeni ABD başkanı Trupm bölgedeki Müslüman devletlere karşı bir düzenleme getirerek hepsinin parçalanmasına gidecek yolu açmıştır. Tıpkı Irak ve Suriye gibi İran, Lübnan, Sudan, Somali ve Libya gibi devletler açıkça karşıya alınarak merkezi alandaki eski Osmanlı eyaletlerinin Orta Doğu Birleşik Devletleri içine alınmasına giden yol böylece açılmıştır. Bölgede var olan ama batı ile çıkar ilişkisinde bulunan Suudi Arabistan, Katar ve diğer Arap prenslikleri göz ardı edilirken, bir dönem Osmanlı yönetiminde bulunan bütün İslam ülkelerinin hedef alındığı anlaşılmaktadır. Atlantik ve Siyonist ittifakı merkezi alanda bir Orta Doğu Birleşik Devletleri yaratırken, bölgenin Müslüman devletlerinin eyaletler halinde parçalanmasını gündeme getirecek bir projede bölge devletlerini resmen karşılarına almaktadırlar. ABD-İngiltere-İsrail üçlüsü bu aşamada birlikte hareket ederken, bölgenin eski patronu İngiltere, Avrupa Birliğinden çıkarak merkezi alan yapılanmasına dünyanın batı tarafından kontrol edilebilmesi için öncelik vermiştir.
Soru 5- Orta Doğu Birleşik Devletleri yapılanmasının Türkiye’ye ne gibi yansımaları bulunmaktadır?
Cevap 5- Türkiye Cumhuriyetinin içeride ya da dışarıda karşı karşıya kaldığı bütün sorunlar ya da olaylar tamamıyla Orta Doğu Birleşik Devletlerinin oluşturulması ile yakından ilgilidir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin bölgeye gelmesi ve İsrail’in kurulmasıyla başlayan süreç içinde Lübnan bir terör merkezi yapılarak bu küçük ülke üzerinden etnik ve dinsel kimlikli terör bütün bölge ülkelerine ihraç edilmiştir. Lübnan’daki Bekaa vadisinde terörist olanlar daha sonraki dönemlerde küreselleşmeye uygun olarak neoliberal çizgiye gelerek ve demokrasi görünümünde bölge ülkelerinin alt kimlik bölünmesine ve etnik teröre sürüklenmesine öncülük yapmışlardır. Soğuk savaş sonrasında demokrasi görünümünde etnik kavga bölgeye taşınırken, Türkiye güneydoğu bölgesinde ciddi bir etnik terör ile karşı karşıya kalmıştır. Bugün o bölgede Talabani’nin ifade ettiği gibi Orta Doğu Birleşik Devletleri yapılanmasına uygun bir ortam yaratılmıştır. Kuzey Irak’ta başlatılan kantonlaşma bugün Kuzey Suriye’de sürdürülmekte ve Türkiye güney sınırları üzerinden bir kantonlaşma olgusu ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Arap baharının Acem, Azeri, Kafkas baharları biçiminde devam hedeflenirken bölgenin diğer devletlerinin de parçalanarak eylemleşmeye doğru sürüklenmesi istenmektedir.
Bölgenin merkezi ülkesi olarak Türkiye komşularındaki gelişmelerden doğrudan etkilendiği için, Atlantik-Siyonist ittifakının bölgedeki karışıklık senaryoları Türk devletini birinci derecede tehdit etmektedir. Bölgenin ve dünyanın geleceğe belli olmadan Türkiye Cumhuriyetinin yeni bir anayasaya yönelerek kuruluştan gelen devlet modelinden uzaklaşması son derece riskli görünmektedir. Devletin ulusal, üniter, merkezi, laik, sosyal ve hukuki niteliklerinin yeni tartışmalara alet olacağı önümüzdeki dönemde Türkiye bölge ile birlikte sarsılırken, komşulardan başlayan eyaletleşme olgusu Türkiye’nin tüm bölgelerinde gündeme gelebilecek ve ülkenin parçalanması dolaylı olarak gerçekleştirilebilecektir. Orta Doğu Birleşik devletlerine Türkiye’nin on civarında bir eyalet ile katılması istenmektedir. Bu durumu, 12 Eylül askeri darbesinin lideri olan Kenan Evren açıkça söylemiştir. O dönemin basın organlarında bu konu ile ilgili birçok yazının yayınlanmış olduğunu da bu aşamada hatırlamak gerekmektedir. Konu ile ilgili birçok kitap ve makale de durumu gözler önüne sermektedir. Bölge ülkesi olarak Türkiye Cumhuriyeti devlet yapılanması da tıpkı komşusu olan eski Osmanlı bölgesi devletleri ile aynı kaderdi paylaşma durumu öne çıkmaktadır. Tam bu aşamada Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 123. maddesinin tartışma konusu haline gelmesi uluslararası ve bölgesel konjonktüre uygun düşüyor görünmektedir. Dünyanın nereye gideceği belli olmadan anayasa değişikliği ülke çıkarları doğrultusunda yapılamaz. Devlet modelini değiştirecek anayasa değişiklikleri ancak oturmuş dünya düzeni konjonktüründe yapılabilir. Unutmayalım daha yeni bir dünya düzeni kurulmadı ve dünyanın nereye gideceği belli değildir. O zaman kuruluştan gelen devlet modelinin güçlendirerek bu dönemin atlatılmasını sağlamak Türk milleti ve devleti için kaçınılmazdır.
Soru 6-Bölgenin geleceği için alternatif olabilecek başka planlar ya da projeler var mıdır?
Cevap 6-Osmanlı hinterlandının tam ortasında çağdaş bir ulus devlet kuran antiemperyalist Atatürk, Sovyet yayılmacılığına ve batılı emperyalistlerin saldırılarına karşı, Balkan ülkeleri ile Balkan Paktını, Orta Doğu ülkeleri ile de Sadabat Paktını kurarak, her türlü dış saldırıya karşı komşular ile ortak dayanışma içinde bir bölge birliğini gündeme getirmiştir. ABD, İngiltere ve İsrail üçlüsü bölge devletlerini parçalayarak eyaletler halinde bir bölgesel birliği merkezi alan devletlerine dayatırken terör ve savaş bütün bölgeye yayılmıştır. Şimdi bölgede mezhep kışkırtmalarını, din savaşlarını ve etnik çatışmaları önlemek doğrultusunda Balkan, Orta Doğu ve Kafkas ülkelerini bir araya getirecek bir Merkezi Devletler Topluluğuna ihtiyaç bulunmaktadır. Tıpkı Avrupa devletlerinin bölünmeden bölgesel birliğe yönelmeleri gibi bir bölgesel oluşum modelini Türkiye Cumhuriyeti komşuları ile bir araya gelerek bir an önce gerçekleştirmesi bölge ve dünya barışı açısından zorunlu görünmektedir. Bu doğrultuda parçalanarak bir Orta Doğu Birleşik Devletleri değil ama, parçalanmadan var olan devlet düzenlerinin bir araya gelmesiyle sağlanacak dayanışma içerisinde merkezi alan barışı sağlanabilecektir. O zaman Türkiye’nin yeni yeri bölge ülkelerini parçalamaya yönelen Atlantik ittifakı değil ama bölge ülkelerinin yanı olacaktır. Rusya ile savaşa hazırlanan batı ittifakının bölgedeki askeri yapılanması olan NATO batı blokunun çıkarları için bir Rusya savaşına yöneliyorsa, bu savaş da bölgedeki diğer savaşlar gibi emperyal ve haksız bir savaş olacaktır. NATO bölgede yeterince güvenlik sağlayamıyorsa o zaman eskiden olduğu gibi yeni bir CENTO’nun bölge devletleri dayanışmasıyla kurulmasının zamanı gelmiştir çünkü CENTCOM da barışı sağlayamamıştır.
ABD gibi bir eyaletler yapılanmasıyla oluşturulacak O.B.D. modeli, terör ve çatışma yolları ile parçalanma getirdiği için merkezi coğrafyanın geleceği açısından ve bölge ülkelerinin güvenliği için uygun değildir. Batılı emperyal ülkeler kendi çıkarları için böylesine bir çıkarcı planı bölge ülkelerine dayattıkları sürece, Orta Doğu’da barış hiçbir zaman sağlanamayacaktır. Türkiye’nin halen için de bulunduğu batı ittifakındaki emperyal ülkeler, eğer gerçekten Türkiye dostu iseler, o zaman eyaletler yolu ile parçalanarak kurulacak bir Orta Doğu Birleşik Devletleri yapılanmasını değil ama bölge ülkelerinin barış ve dayanışma içinde oluşturacakları güvenlik ortamında gerçekleştirilebilecek, bir Merkezi Devletler Birliği modelini elbirliği içinde savunmaları gerekmektedir.
**
(Daha fazla bilgi için bakınız; Anıl Çeçen, Türkiye’nin B Planı, Kilit Yayınları, Ankara 2006, s. 540, Türkiye ve Avrasya, Doğu Kütüphanesi yayınları, İstanbul -2015, s. 500, Türkiye’nin Birliği, Togan Yayınları, İstanbul, 2013, s. 565.)